STROKOVNI DELAVCI

  • Ravnateljica: Vlasta Urška Baraga
  • Pomočnica ravnateljice in svetovalna delavka: Karmen Mekota
  • Organizacijski vodja vrtca: Sonja Ferfolja

Vzgojiteljski zbor: Sonja Ferfolja, Lorena Bubnič, Tatjana Klobas, Suzana Hribar (nadomešča jo Katja Pohlen), Anja Rojc, Leonida Počkaj Šturman, Petra Oražem, Belma Mutnica.

Pomočnice vzgojiteljic: Andrejka Boškin, Ana Vilhar, Tjaša Bužan, Alexia Cupin, Dijana Ravnikar, Sanja Balažic, Almira Cunja, Monika Jerman, Jerneja Zimic in Maja Peric (nadomeščanje odsotne delavke).

 

RAVNATELJICA skrbi za strokovno, organizacijsko in finančno delovanje vrtca.. Poseben poudarek je na zakonitosti delovanja vrtca, na strokovni izvedbi programa, strokovni rasti delavcev… Na izboljšanju materialnih in finančnih pogojev za čim bolj uspešno delovanje vseh uporabnikov… Sodeluje z vsemi deležniki, predvsem pa z vsemi zaposlenimi, starši ter lokalno in širšo skupnostjo. Skrbi za strokovno zasedenost delovnih mest.

POMOČNICA RAVNATELJICE: je v povezavi z organizacijsko vodjo in ravnateljico odgovorna za strokovno rast vzgojiteljic in pomočnic, za odpravljanje težav, ki nastanejo v procesu dela in vzgoje. Organizira predavanja za starše in otroke. Je povezovalni člen med strokovnimi delavkami vrtca in zunanjimi sodelavci oz. vrtci in drugimi strokovnimi institucijami. Vodi postopke pri delu  z otroki s posebnimi potrebami. Pregleduje dokumentacijo. Spremlja delo v posameznih skupinah.  Vodi postopek vpisa otrok v vrtec ter evidenco o vpisu otrok, v sodelovanju z organizacijsko vodjo in ravnateljico oblikuje skupine ob začetku šolskega leta. Organizira prakso dijakinj in študentk.

ORGANIZACIJSKI VODJA VRTCA skrbi za nemoteno delo v času odsotnosti strokovnega osebja, sodeluje z ravnateljico in pomočnico ravnateljice.

 

Morebitne težave ali nezadovoljstvo rešujte najprej rešiti z vzgojiteljico in/ali pomočnico vzgojiteljice. Če je težava večja. Si za to vzemite čas in prosite vzgojiteljico, da skupaj določita datum in uro razgovora. Če ne uspete rešiti, se obrnite na pomočnico ravnateljice in/ali ravnateljico. Utemeljene pritožbe na delo strokovnih delavk oddajte v pisni obliki in podpisano, vendar šele po tem, ko ste se z določeno strokovno delavko že pogovorili in niste uspeli rešiti težave.